Företagspolicy

- en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta. Det är tillsammans vi skapar möjligheterna.

På El & Tele i Nerike AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på El & Tele i Nerike. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Tony Fridholm, VD

2022-07-06

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:

  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut.
  • Vilka som har delegerats uppgifter som elinstallatör och el-kontrollsamordnare framgår av företagets organisationsplan och delges alla medarbetare.
  • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
  • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget. El & Tele i Nerike AB skall verka för mångfald, och vara ambassadörer för skapandet av nya arbetsmöjligheter och kompetensutveckling inom el-branschen.
  • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
  • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:

  • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar. (Vi) -”Tillsammans” utgör ledorden i El & Tele i Nerike.
  • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls-och skötselvänliga.
  • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
  • Utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under hela uppdraget, såväl före som efter spänningssättning.
  • Använt materiel uppfyller kraven i gällande El-materiel-och EMC-föreskrifter.
  • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Miljö

Vi skall säkerställa att:

  • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
  • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
  • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.
  • Vi är köreffektiva och använder våra fordon så lite som möjligt, för att sänka Co2 och verka för en hållbar utveckling.